Všeobecné obchodné podmienky

1. Objednávky

Kúpna zmluva sa realizuje na základe elektronickej objednávky kupujúceho v našom internetovom obchode www.meratest.sk . Objednávka musí obsahovať nasledujúce údaje o kupujúcom, aby mohla byť akceptovaná:

 • názov a sídlo spoločnosti v súlade s obchodným, resp. živnostenským registrom,
  IČO, IČ DPH (ak sa jedná o plátcu DPH)
 • meno a priezvisko, kompletnú adresu kupujúceho
 • názov produktu, t.j. jednoznačné určenie predmetu objednávky
 • kontaktné údaje kupujúceho, t.j. telefónne číslo a emailovú adresu
 • spôsob platby
 • presnú adresu doručenia tovaru

2. Elektronická komunikácia

Okamihom navštívenia nášho internetového obchodu, poprípade zaslaním emailu (resp. vytvorením objednávky), sa začína naša vzájomná elektronická komunikácia a súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie od nás.
Zároveň akceptujete, že všetky komunikačné nástroje (zmluvy, dohody, oznamy...), ktoré vám doručíme elektronicky, spĺňajú všetky požiadavky písomnej komunikácie.

3. Platobné podmienky

 • na dobierku t.j. v hotovosti pri prevzatí od kuriéra prepravnej spoločnosti
 • platbou vopred na účet
  Platba vopred sa prevádza na účet vedený vo FIO banka, a.s.
  č.ú. IBAN: SK87 8330 0000 0029 0100 9634, ako variabilný symbol prosíme použite číslo Vašej objednávky.

4. Doprava tovaru a ceny

Dopravu zaisťuje predajca (to neplatí v prípade osobného odberu na prevádzke v Starej Turej).
Spôsob dopravy zodpovedá veľkosti dodávky. Viac v "Dodacie podmienky".

5. Odstúpenie od objednávky a storno poplatky

Zrušenie objednávky je treba uskutočniť zaslaním mailu na adresu : molec@meratest.sk.
Kupujúci súhlasí so zaplatením storno poplatku vo výške poštovného a ostatných nákladov v prípade vyexpedovania tovaru kupujúcemu, ktorý tovar neprevezme v definovanom termíne od doručovateľskej služby alebo od tretej strany.

 

6. Odstúpenie od zmluvy

6a. Odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho

V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona c. 108/2000 Z.z. o zasielateľskom a podomovom predaji v znení neskorších zmien a doplnkov.

Vymedzenie pojmu „spotrebiteľ“:
Upozorňujeme našich zákazníkov, že Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, definuje spotrebiteľa ako fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, svojho zamestnania alebo povolania.

To znamená, že spotrebiteľom je fyzická osoba – nepodnikateľ.

Spotrebiteľom nie je firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH).
Vzťah medzi firemným zákazníkom nakupujúcim na firmu (na IČO) a predávajúcim sa neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom.
Firemní zákazníci nemajú podľa Obchodného zákonníka zákona č. 513/1991 Zb., nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani nárok na odstúpenie od zmluvy.
Zákazník, ktorý je podnikateľom, nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy a to na základe zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Zákazník, ktorý nakupuje tovar na firmu, nemá automaticky 24 mesačnú záručnú dobu, ale len takú záručnú dobu, akú mu poskytne predávajúci. Táto záručná doba môže byť kratšia (ale aj dlhšia) ako 24 mesiacov, záleží to od konkrétneho produktu a od možností predávajúceho.
Firemní zákazníci podľa Obchodného zákonníka, nie sú chránení zákonom o ochrane spotrebiteľa pri uplatňovaní reklamácie.
Reklamácia firemnému zákazníkovi nemusí byť vybavená do 30 dní a predávajúci nemusí znášať náklady na odborný posudok.
Povinnosť dodať návod v slovenskom jazyku sa taktiež vzťahuje len na kupujúceho – súkromnú osobu – nepodnikateľa.

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom "kamennom" obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru.
Ak spotrebiteľ tovar (vrátane jeho príslušenstva) poškodí, predávajúci je oprávnený domáhať sa škody v súlade s platnými právnymi predpismi.


Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť.

Tovar prosíme zasielajte späť v pôvodnom obale, nepoužívaný a nepoškodený vrátane príslušenstva (záručný list, návod na použitie...). Tovar musí byť v originálnom obale (prosím, na obal nič nepíšte ani naň nič nelepte) a kompletný (vrátane príslušenstva, návodu, produktov, ktoré boli dodané s tovarom, atď.) Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar v prípadoch, kedy vrátený tovar alebo jeho súčasti sú znečistené, poškodené, alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné odovzdanie tovaru do procesu jeho uvedenia do pôvodného stavu.

Odporúčame vám zasielaný tovar poistiť.
Zásielky na dobierku nepreberáme.
Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 10 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

Peniaze neposielame poštovou poukážkou.

Podmienky odstúpenia od zmluvy:
- musí byt uskutočnené písomnou formou
- musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho,
- musí byt vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a riziko kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že tovarom zhotoveným podľa osobitných požiadaviek a objednávky spotrebiteľa sa rozumie tovar zhotovený na základe jeho extra požiadavky s odlišnými parametrami (konfiguráciou), ako je ponúkaný tovar predávajúcim v základnom vyhotovení a výbave.
Kupujúci ďalej berie na vedomie skutočnosť, že zmluvou uzavretou pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku sa rozumie zmluva, pri ktorej nedošlo k osobnému kontaktu alebo jednaniu zmluvných strán, alebo v súvislosti s jej uzatváraním.
Kupujúci nemôže odstúpiť od spotrebiteľskej zmluvy uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku hlavne v týchto prípadoch:

 • ak sa jedná o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby a ak sa táto služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty 7 dní
 • ak sa jedná o predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
 • ak sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • ak sa jedná o predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho špecifické vlastnosti nemožno vrátiť napr. kniky, sotware, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze

V prípade oprávneného odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, alebo preddavok a poštovné (k spotrebiteľovi). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho i s jeho reklamačným poriadkom a že s týmito podmienkami súhlasí.

 Odstúpenie od zmluvy (neplatí pri nákupe na IČO)

6b. Odstúpenie od zmluvy z strany predávajúceho

Predajca si vyhradzuje právo zrušiť celú objednávku alebo jej časť v nasledujúcich odôvodnených prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva
 • výrazným spôsobom sa zmenila jeho cena

V prípade, že by takáto situácia skutočne nastala, sa zaväzujeme, že Vás budeme okamžite kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, a následne sa s Vami dohodneme na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie celej objednávky, ...).

Pokiaľ ste už za objednaný tovar zálohovo zaplatili (prevodom z účtu) Vaše peniaze budú prevedené späť na Váš účet do max. 5 pracovných dní.

7. Akciová ponuka e-mailom

Zákazníkom, ktorí u nás nakúpili, zasielame sporadicky, cca 4-5 krát ročne newsletter. Predstavíme Vám tak exkluzívnu ponuku, horúce novinky, produkty za extra ceny alebo tovar s darčekmi. Ani my nemáme radi obťažujúce e-maily plné zbytočností, preto vždy vyberáme tie najvhodnejšie a najkvalitnejšie produkty, ktorých nákupom skutočne ušetríte.

8. Ochrana informácií

Všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu firmy MERATEST s.r.o., a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či nijak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované na dobu neurčitú z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov. Zákazník využívaním služieb prevádzkovateľa dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie zákazníka (meno, adresa, telefón, e-mail), ktoré sa ďalej doplňujú pri uskutočnení objednávky. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databáze (zrušenie registrácie).
Žiadosť o zrušenie registrácie a vymazanie osobných údajov môže zákazník poslať na e-mail: ekon@meratest.sk, alebo písomne na adresu prevádzky firmy:

MERATEST s.r.o.
Družstevná 2
916 01 Stará Turá

*****************************************************

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39