Vážení zákazníci,
        
         Naša spoločnosť si veľmi váži Vašu dôveru a kladie veľký dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov osobných, pri ich spracúvaní. Spoločnosť spracúva všetky osobné údaje výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ich ochranu.
         Cieľom tohoto prehlásenia je informovať o spracúvaní osobných údajov, ku ktorému dochádza v súvislosti s návštevou našich webových stránok,  ako aj o niektorých  ďalších prípadoch spracovania osobných údajov.

Spracúvanie  osobných údajov v súvislosti s kúpou tovaru v eShope
         V prípade nákupu tovaru v eShope bude naša spoločnosť  spracúvať osobné údaje zákazníka rozsahu: názov firmy, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefonický kontakt a adresa pre doručenie tovaru, ak má byť tovar dodaný na adresu určenú v objednávke.
         Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov zákazníkov bude spoločnosť robiť za účelom realizácie uzavretia kúpnej zmluvy, dodávky tovarov alebo služieb. V neposlednom rade tiež za účelom ochrany svojich práv a právom chránených záujmov, spočívajúcich v ochrane pred prípadnými súdnymi spormi, vyplývajúcimi z uzavretých zmlúv na kúpu tovarov alebo služieb. 
         Spracovanie osobných údajov budeme prevádzať sami. V prípadoch, keď bude objednaný tovar na žiadosť zákazníka doručovaný na adresu uvedenú v objednávke, poskytneme osobné údaje v rozsahu: názov firmy, meno, priezvisko, telefonický kontakt a adresu na doručenie tiež príslušnému dopravcovi.

Súbory cookies
         Táto stránka používa pre skvalitnenie služieb súbory cookies. Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s ich používaním.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny webových lokalít. Tieto súbory môžu v niektorých prípadoch obsahovať aj osobné údaje. Prenos týchto údajov na iné servery je riadený použitým prehliadačom. Použitie týchto súborov si môžete v danom prehliadači zakázať, čo Vám však neodporúčame, lebo môžete významne obmedziť funkčnosť stránky.


Čo sú súbory cookies?

         Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch
a preferenciách (ako sú jazyk, mena, krajina, identifikácia neprihláseného užívateľa pre uchovanie nákupného košíka a podobne), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?
        
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies?
         Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke www.aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies?
         Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Používanie pluginov sociálnych sietí

         Webové stránky spoločnosti môžu tiež obsahovať sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľmi a ďalšími kontaktmi.  Ak sa tak deje, alebo bude diať, tak zabezpečíme uvedenie týchto informácií k vyhláseniu o ochrane osobných údajov na našej stránke.
Jedná sa hlavne o:
plugin siete Facebook, spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

plugin služby Youtube,  spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;

plugin služby Instagram, spravovaný spoločnosťou Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Zoberte prosím na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované našou spoločnosťou, a tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto  pluginov alebo webových stránok, na ktoré sa odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by im mohli byť spôsobené.

Získanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Nie je pravdou, že pre každé spracovanie osobného údaja je potrebný súhlas.

Nepotrebujeme ho a ani by sa po dotknutej osobe nemali vyžadovať v prípadoch, kedy:
• spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
• spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby,
• spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
• spracúvanie je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana,
s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä detí.

Práva dotknutej osoby

Právo na opravu
Každý subjekt má podľa nariadenia GDPR právo požiadať o opravu nepresných údajov, ktoré o ňom evidujete.

Právo na vymazanie
Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ak je daný jeden z nariadenia vymenovaných dôvodov, medzi ktoré patrí:

• osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracúvané,
• dotknutá osoba odvolala svoj súhlas alebo namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
• osobné údaje boli spracúvané protiprávne.

Právo na obmedzenie spracúvania
Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

• dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov dotknutej osoby,
• spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov, ale žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
• prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania (a mal by ich zmazať), ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
• dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.